STT teikia siūlymus dėl loterijų ir azartinių lošimų organizavimo bei kontrolės

STT teikia siūlymus dėl loterijų ir azartinių lošimų organizavimo bei kontrolės 2021-07-01 13:41

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai, atsižvelgdami į temos aktualumą ir anksčiau teiktas pastabas bei pasiūlymus, į kurių didžiąją dalį nebuvo atsižvelgta ir kurios tebėra aktualios, antikorupciniu požiūriu įvertino teisės aktus, kurie reglamentuoja loterijų ir azartinių lošimų organizavimą bei kontrolę. Pateikti siūlymai, kurių įgyvendinimas galėtų sumažinti korupcijos rizikas šioje srityje.

Atlikus antikorupcinį vertinimą, nustatyta, kad išlieka aktualūs kai kurie antikorupciniu požiūriu rizikingi aspektai, ne kartą akcentuoti antikorupcinio vertinimo išvadose nuo 2011 iki 2019 metų. Pavyzdžiui:

Dėl nelegalios lošimų veiklos vykdymo sustabdymo aspektų ir terminų. Nėra aišku, kaip Lošimų priežiūros tarnyba nustato nelegalios nuotolinių lošimų veiklos atvejus, kokius veiksmus atlieka, per kokį terminą priima atitinkamus sprendimus.

· Dėl užfiksuoto pažeidimo tęstinumo. Nenustatyta, per kiek laiko nuo pažeidimo užfiksavimo turi būti pateikiamas įspėjimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo, nėra detalizuoti licencijos galiojimo sustabdymo terminai, neaišku, per kurį terminą azartinių lošimų organizatorius privalo pašalinti pažeidimą.

· Dėl lošėjo tapatybės ir amžiaus nustatymo nuotoliniuose lošimuose. Norint sudaryti nuotolinio lošimo sutartį nereikalaujamas aukštesnės apsaugos lygis dėl asmens tapatybės patvirtinimo, pvz., nereikalaujama patvirtinti asmens tapatybę per elektroninę bankininkystę ar elektroniniu parašu. Ši problema egzistuoja ne tik nuotoliniuose lošimuose, nes kai kurių lošimų organizatorių reglamentuose įtvirtinta tik kazino ir lošimo salonų darbuotojų teisė, bet ne pareiga patikrinti lošimų salono lankytojo amžių patvirtinančius dokumentus.

· Dėl skirtingų sąlygų interneto loterijoms ir lošimo automatams. Tam tikros interneto loterijos savo turiniu yra panašios į lošimų automatus, kurie priskiriami azartinių lošimų kategorijai. Dėl skirtingo teisinio reguliavimo gali būti neužtikrinama efektyvi loterijų ir azartinių lošimų organizatorių veiklos priežiūra ir sudaromos nevienodos sąlygos iš esmės toje pačioje srityje veikiantiems subjektams.

· Dėl nepakankamo informacijos apie licencijas turinčius loterijų ir lošimų organizatorius bei jų veiklos kontrolės rezultatus viešinimo.

· Dėl įtvirtinto draudimo išmokėti laimėjimus asmenims, jaunesniems kaip 16 metų, tačiau neribojant loterijose dalyvaujančių asmenų amžiaus ir nedraudžiant jaunesniems asmenims pardavinėti loterijos bilietus.

Atlikus antikorupcinį vertinimą papildomai nustatyta, kad nemažą dalį loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei jų veiklos kontrolei taikomų reikalavimų nustato ne įstatymas, bet žemesnės galios teisės aktai: pavyzdžiui, lošimų licencijavimo taisykles, baudos dydžio apskaičiavimo tvarką, pažeidimus lengvinančių aplinkybių kriterijus ir pan. Tokia situacija yra ydinga antikorupciniu požiūriu, nes paprasčiau priimami teisės aktai gali būti lengviau pritaikomi tam tikroms interesų grupėms.

Nustatyta, kad galiojančiuose teisės aktuose nepakankamai atskleisti ūkio subjektų patikrinimų planavimo bei atlikimo pagrindai ir tvarka, nepakankama apimtimi viešinami patikrinimų rezultatai ir duomenys apie taikytas poveikio priemones.

Taip pat nepakankamai tiksliai suformuluoti reikalavimai loterijų organizatorių privalomai teikiamai paramai bei duomenų apie tai viešinimui. Azartinių lošimų organizatoriams prievolė teikti paramą apskritai nėra numatyta.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipė dėmesį, kad siekiant išvengti neteisėtų mokėjimų ir ekonominio šešėlio, turėtų būti papildomai svarstomos Azartinių lošimų įstatymo nuostatos, numatančios, kad draudžiama atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis patalpose, kuriose organizuojami lošimai. STT vertinimu, toks draudimas neprisideda prie finansinės atskaitomybės bei skaidrumo didinimo.

STT antikorupcinis vertinimas pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai.