Lažybų bendrovei už piktnaudžiavimą skirta bauda

Lažybų bendrovei už piktnaudžiavimą skirta bauda 2022-11-14 16:09

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) lošimų organizatoriui UAB „Amber Gaming“ (toliau – bendrovė) skyrė 6 000 Eur baudą už tai, kad bendrovė, remdamasi įtarimais ir objektyviais įrodymais nepagrįstomis aplinkybėmis dėl pareiškėjo atliktų statymų už galimai sutartas varžybas, vietoje to, kad įtarusi, jog pareiškėjo statymai atliekami už galimai sutartus įvykius, imtųsi bendrovės nuotolinio lošimo organizavimo reglamente (toliau – Reglamentas) nustatytų procedūrų, neturėdama teisinio pagrindo pritaikė pareiškėjo atžvilgiu supaprastintą lažybų pasiūlą, kurios sudarymo ir teikimo galimybė nėra reglamentuota bendrovės Reglamente, todėl pažeidė Reglamente nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) 18 straipsnio 1 dalį („Lošimai organizuojami pagal lošimo reglamentą“).

Taip pat bendrovė įspėta apie galimą licencijos organizuoti totalizatorių galiojimo sustabdymą už konstatuotą pažeidimą ir įpareigota iki 2022 m. lapkričio 28 d. pažeidimą pašalinti.

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė pareiškėjui teikia supaprastiną lažybų pasiūlą, t. y. nepilną pasiūlą, kuri yra skelbiama bendrovės interneto svetainėje www.7bet.lt, o mažiau galimų lažybų įvykių baigčių apimančią pasiūlą, kurią pareiškėjas mato prisijungęs prie savo lošėjo paskyros. Bendrovė tokį savo sprendimą grindžia tuo, kad pareiškėjas žymiai dažniau (lyginant su kitais lošėjais) renkasi lažintis dėl žemesnio sportinio meistriškumo lygio varžybų, kuriose, pasak bendrovės, didesnė galimų išankstinių susitarimų dėl rezultatų rizika, todėl bendrovė, siekdama valdyti pinigų plovimo riziką, priskiria pareiškėją prie didesnės dalyvavimo statymuose už iš anksto sutarto rezultato varžybas rizikos klientų ir teikdama supaprastintą lažybų pasiūlą, nesudaro jam galimybės atlikti statymus už tokius lažybų įvykius.

Priežiūros tarnybos atlikto patikrinimo metu bendrovė nepateikė objektyvių duomenų dėl pareiškėjo nesąžiningo elgesio – statymų atlikimo, pasinaudojant gauta informacija apie galimai sutartas varžybas ir tokiu būdu siekiant neteisėtai pasipelnyti. Taip pat bendrovė nenurodė aplinkybių, įrodančių, kad varžybose, dėl kurių pareiškėjas lažinosi, iš tiesų buvo manipuliuojama sporto varžybų eiga ar rezultatu, ar kad pareiškėjas pats dalyvavo lažybų įvykiuose, už kuriuos atliko statymus, ar atliko kokius nors kitus veiksmus, pažeidžiančius įstatymus, Reglamentą ar kitus teisės aktus. Priežiūros tarnybos sprendime konstatuota, kad bendrovė pažeidė Reglamento nuostatas, susijusias su procedūromis, kurių turi imtis įtarusi, kad buvo lažinamasi dėl galimai sutartų varžybų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė pareiškėjo atžvilgiu pradėjo taikyti supaprastintą lažybų pasiūlą, nors objektyvūs tokios pasiūlos sudarymo ir taikymo bendrovės klientams kriterijai nėra nustatyti jokiame teisės akte. Priežiūros tarnybos sprendime pažymėta, kad visos aplinkybės, kurios gali įtakoti lošėjo ar lošimų organizatoriaus teisėtus interesus, turi būti aiškiai aprašytos Reglamente ir lošėjui turi būti žinomos. Bendrovė ir lošėjas privalo vadovautis Reglamentu, todėl bendrovė be „pagrindinės“ pasiūlos, kuri skelbiama bendrovės interneto svetainėje ir matoma visiems joje apsilankantiems lošėjams, sudarydama ir taikydama  siauresnės apimties pasiūlą, kurios objektyvūs sudarymo ir teikimo pagrindai nėra nustatyti Reglamente, pažeidė ALĮ 18 straipsnio 1 dalį.

Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus pažeidimus nagrinėja ir siūlymus sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo teikia Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Patariamoji komisija sprendimui dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo priimti.